Kondensat ze sprężonego powietrza, a ochrona środowiska

Technika uzdatniania kondensatu ze sprężonego powietrza - podstawy prawne

  Kondensat ze względu na występującą zawartość zanieczyszczeń (miedzy innymi pewnych ilości oleju) jako odpad nie będący ściekiem  nie może być odprowadzany bezpośrednio ani do instalacji kanalizacji, ani do gruntu czy wód gruntowych.

to właśnie separator oleju umożliwia dostosowanie starych maszyn do nowych wymogów

Jeżeli nie oczyścimy wody z kondensatu to zgodnie:

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dziennik Ustaw z dnia 29 grudnia 2005 roku  poz. 2176), które dotyczy:

§ 1. Rozporządzenie określa jednostkowe stawki opłat za:   

 • 1)  gazy lub pyły wprowadzane do powietrza;
 • 2)  substancje wprowadzane ze ściekami do wód lub do ziemi;  
 • 3)  wody chłodnicze wprowadzane do wód lub do ziemi;
 • 4)  umieszczenie odpadów na składowisku;
 • 5)  pobór wody podziemnej;
 •  6)  pobór wody powierzchniowej śródlądowej;
 • 7)  powierzchnie zanieczyszczone o trwałej nawierzchni, z których wprowadzane są do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne;
 • 8)  każde rozpoczęte 100 kg przyrostu masy ryb innych niż łososiowate albo innych organizmów wodnych w ciągu cyklu produkcyjnego w obiektach chowu lub hodowli tych ryb lub tych organizmów, jeżeli średnioroczny przyrost masy tych ryb lub tych organizmów w poszczególnych latach cyklu produkcyjnego przekracza 1.500 kg z 1 ha powierzchni użytkowej stawów rybnych tego obiektu w jednym roku danego cyklu.

Warto wziąć również pod uwagę przepisy zawarte w rozporządzeniu:

poz. 2177 Rada Ministrów, rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r.
Wysokość jednostkowych stawek kar za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
poz. 2181 Minister Środowiska, rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2005 r.
Standardy emisyjne z instalacji.

Zakup separatora jest więc zdecydowanie korzystną inwestycją!!!

zwłaszcza że: ceny za odprowadzanie zanieczyszczeń stale rosną.

natomiast automatyczne zawory spustowe umożliwiają bezproblemowe i ekonomiczne odprowadzenie kondensatu z instalacji sprężonego powietrza i skierowanie go separatora oleju

   Obowiązek utylizacji kondensatu wynika zarówno z

   Ustawy o odpadach (Dz. U. 2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001

   Jak również Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627), której kontynuacją jest obowiązująca od  28 lipca 2005 r Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954

 Od 1 stycznia 2006 roku obowiązuje Dyrektywa Narzędziowa, która zobowiązuje użytkowników do dostosowania maszyn do wymogów nałożonych przez Unię Europejską. Należy więc na bieżąco kontrolować stan maszyn, prowadzić odpowiednią  dokumentację  między innymi w zakresie:

 • terminów przeprowadzania remontów i konserwacji
 • emisji zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza i kanalizacji 
 • ewidencja opłat emisyjnych

Kondensat ze sprężonego powietrza, a ochrona środowiska

Technika uzdatniania kondensatu ze sprężonego powietrza - podstawy prawne

Przegląd prasy:  

Przedsiębiorcy zapłacą za szkody ekologiczne

(Gazeta Prawna/30.04.2007, godz. 05:00)

NOWE PRAWO Podmioty, których działalność może zaszkodzić środowisku, będą musiały przeciwdziałać zagrożeniom ekologicznym oraz ponosić koszty naprawy szkód, jeżeli dojdzie do skażenia.

Dzisiaj weszły w życie przepisy ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz.U. nr 75, poz. 4577).

Ustawa wprowadza instrumenty, które umożliwią egzekwowanie odpowiedzialności i kosztów za spowodowanie zanieczyszczeń w środowisku.

Zgodnie z nowymi przepisami podmioty, które w swojej działalności korzystają ze środowiska lub działają w oparciu o pozwolenia zintegrowane, np. petrochemie, huty, oczyszczalnie ścieków czy firmy zajmujące się odpadami, będą miały dodatkowe obowiązki. Zobowiązane zostały do naprawiania szkód, jeżeli w wyniku ich działalności dojdzie do skażenia wody, gleby lub powietrza. Ponadto przedsiębiorcy mają podejmować działania zapobiegawcze, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia zagrożenia.

Nadzór nad wykonywaniem przepisów ustawy sprawuje wojewoda. Dlatego wprowadzono obowiązek informowania przez firmy wojewody i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjętych działaniach naprawczych oraz o ich zakończeniu. Ponadto wojewoda ma decydować o kolejności usuwania skażeń, jeżeli wystąpiło kilka szkód jednocześnie. Gdy za szkodę odpowiedzialnych jest kilka podmiotów, to wojewoda wyznaczy jeden z nich, który będzie musiał przywrócić stan pierwotny w środowisku. Odpowiedzialność firm ma być jednak solidarna, dlatego później będą mogły rozliczyć między sobą poniesione koszty.

Przepisy ustawy wprowadzają także możliwość zgłaszania do wojewody ryzyka wystąpienia szkody przez obywateli czy organizacje ekologiczne. Rozwiązanie to może być stosowane w sytuacji, gdy dany podmiot zagraża środowisku, a nie podejmuje działań zapobiegawczych.

Łukasz Kuligowski

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 787 715 251; mailto:jorc@jorc.pl OERTA

mail: jorc@jorc.pl   Phone (+48) (+48) 507 538 564   KONTAKT  OFERTA   polityka prywatności