Jak działa automatyczny zawór spustowy kondensatu Fluidrain Combo:

zawór spustowy kondensatu Fluidrain Combo

Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu wyposażonym w zawór kulowy i filtr siatkowy.
Takie rozwiązanie:dzięki zainstalowaniu zaworu kulowego i zintegrowanego filtra siatkowego sprawia że spust kondensatu FLUIDRAIN-COMBO charakteryzuje się łatwą i szybką instalacją a jednocześnie jest chroniony (poprzez filtr siatkowy) przed zanieczyszczeniami znajdującymi się w kondensacie. Zawór odcinający umożliwia bezpieczną pracę bez konieczności zatrzymywania ciągu technologicznego baz konieczności zamykania układu sprężonego powietrza umożliwiając łatwą i bezpieczną pracę przy nim. Spust kondensatu FLUIDRAIN-COMBO można z powodzeniem  instalować na wszystkich elementach sieci w instalacjach  sprężonego powietrza (sprężarki, chłodnice końcowe, osuszacze, filtry, zbiorniki i odstojniki, odległe odcinki rurociągu), niezależnie od ich wielkości i wydajności - dren kondensatu łatwo dopasować do istniejących wymagań -  wystarczy po prostu ustawić czas między otwarciami zaworu i czas otwarcia, by dostosować wydajność spustu do danego układu.
Praca spustu kondensatu jest automatyczna i ciągła, co eliminuje konieczność stałej i kosztownej obsługi

Jak bezpiecznie pracować z wykorzystaniem zaworu Fluidrain Combo?

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania pożądanej  wydajności przez cały okres eksploatacji drenu kondensatu należy ściśle przestrzegać poniższych zaleceń. W przypadku postępowania niezgodnie z zaleceniami lub niewłaściwego obchodzenia się z drenem kondensatu istnieje niebezpieczeństwo powstania awarii lub innych szkód. Zrzut kondensatu jest  przeznaczony do usuwania kondensatu z układów sprężonego powietrza. Używanie Fluidrain Combo  w innych warunkach niż wymienione lub niezgodnie ze wskazówkami podanymi w zaleceniach instrukcji obsługi jest uznawane za NIEWŁAŚCIWE.

zasady bezpiecznego użytkowania zaworu spustowego Fluidrain Combo

Podczas planowania, instalacji i używania zaworu zrzutu kondensatu Fluidrain COMBO należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa.
Należy postępować ostrożnie, aby uniknąć przypadkowego włączenia lub uszkodzenia zaworu spustowego.
Nie wolno demontować zaworu zrzutu kondensatu Fluidrain COMBO lub elementów układu instalacji sprężonego powietrza, gdy znajdują się one pod ciśnieniem.
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac należy rozładować ciśnienie z układu.
Podczas pracy z poniższym z drenem spustu kondensatu Fluidrain Combo pracownicy muszą stosować bezpieczne procedury pracy i przestrzegać wszystkich regulacji i przepisów BHP. Podczas pracy, obsługiwania i serwisowania urządzenia pracownicy muszą stosować bezpieczne procedury pracy przy urządzeniach technicznych i przestrzegać wszystkich lokalnych wytycznych i przepisów BHP. Użytkownicy muszą przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju zainstalowania i obowiązujących procedur w zakładzie pracy.

Większość wypadków, które zdarzają się podczas obsługiwania i serwisowania urządzeń technicznych, jest wynikiem nie przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa lub ostrożności. Wypadku często można uniknąć zauważając, że sytuacja może być potencjalnie niebezpieczna. Niewłaściwa obsługa lub serwisowanie urządzenia mogą być niebezpieczne i powodować ciężkie uszkodzenie ciała lub śmierć. Producent nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie. OSTRZEŻENIA podane przez producenta opisują większość potencjalnych zagrożeń, lecz nie opisują wszystkich niebezpiecznych sytuacji. Jeśli pracownik służby utrzymania ruchu wykonuje czynność, używa części lub stosuje procedurę pracy, która nie jest zalecana przez producenta, to musi się on upewnić, że nie spowoduje to uszkodzenia zaworu spustowego, lub innych elementów instalacji, nie osłabi zabezpieczeń i nie stworzy zagrożenia dla ludzi i innych urządzeń.

FLUIDRAIN-COMBO - Spust kondensatu sterowany czasowo

schemat podzespołow fluidrain ComboRysunek poglądowy - schemat podzespołów
Combo opakowanie urządzenia

Jak zainstalować dren kondensatu Fluidrain COMBO

1. Rozpakować urządzenie i sprawdzić optycznie, czy podczas transportu nie zostało ono uszkodzone.
Combo sprawdzenie napięcia zasilania,

WAŻNE przed zainstalowaniem zaworu spustowego Fluidrain Combo

Przed zainstalowaniem drenu kondensatu należy
upewnić się, że spełnia ono wymagania i i nadaje się do zastosowania dla istniejącego napięcia zasilania!!!
2. Przed zainstalowaniem lub wykonaniem serwisu rozładować ciśnienie z układu sprężonego powietrza!

3. Spust kondensatu jest dostarczany całkowicie zmontowany! Przed instalacją należy rozłożyć spust kondensatu odkręcając śrubę na wtyczce i nakrętkę nad cewką
fluidrain combo podłączenie do instalacji,4. Zlokalizować odpowiedni punkt do zabudowania spustu kondensatu w układzie sprężonego powietrza i podłączyć zawór spustowy zgodnie z rysunkiem. Podłączyć wylot do separatora wody i oleju z kondensatu.
Należy upewnić się, że strzałka na korpusie zaworu spustowego kondensatu zgadza się z kierunkiem przepływu kondensatu.
Nie używać spustu jako dźwigni!
Instalacja zaworu spustowego - drenu kondensatu fluidrain Combo,

Instalacja drenu kondensatu Fluidrain COMBO

5. Założyć cewkę na trzpień zaworu i ponownie zamontować podkładkę i nakrętkę. Dokręcić nakrętkę (max. moment dokręcający1Nm) kluczem 14 mm.
 Cewka może obracać się 360° dookoła zaworu, można ją ustawić dowolnie zgodnie z istniejącymi warunkami montażowymi w instalacji sprężonego powietrza.nakładanie uszczelki na cewkę automatycznego drenu kondensatu Combo6. Nałożyć uszczelkę płaską na przyłącze cewki.
 Należy sprawdzić, czy między cewką i uszczelką nie ma żadnych osadów.
zamocowanie timera dru ze sterowaniem czasowym Combo7. Zamontować TIMER na cewce automatycznego zaworu spustowego zgodnie z rysunkiem. Timer można zamontować pionowo i w pozycji odwróconej.
podłączenie wtyczki - automatyczny dren kondensatu Combo,8.Zdjąć osłonę wtyczki i podłączyć kabel zasilający zgodnie z rysunkiem.
uszczelnianie timer i wtyczka dren kondensatu Combo9. Nałożyć uszczelkę na wtyczkę, założyć wtyczkę na timer zgodnie z poniższym rysunkiem i dokręcić śrubę (max. moment dokręcający 1Nm).
 Należy sprawdzić, czy obie uszczelki są zabezpieczone zgodnie z klasą IP65.
podłączenie zasilania elektrycznego Fluidrain Combo;10. Po powtórnym sprawdzeniu, czy napięcie zasilające odpowiada napięciu podanemu na cewce automatycznego zaworu spustowego kondensatu i zakresowi podanemu na tylnej części timera - można włączyć napięcie zasilające.
podłączenie do instalacji ciśnieniowej Fluidrain Combo ze sterowaniem czasowym

Uruchomienie zaworu spustowego Fluidrain COMBO


11. Powoli otworzyć zawór kulowy w celu przywrócenia ciśnienia w układzie sprężonego powietrza
Sprawdzenie poprawności działania drenu kodensatu Fluidrain Combo12. Nacisnąć przycisk TEST w celu sprawdzenia działania zaworu
13. Spust znajduje się teraz pod ciśnieniem i będzie w trybie ciągłym i automatycznie co jakiś czas usuwał kondensat z sieci sprężonego powietrza.
W razie potrzeby można zmieniać teraz czas otwarcia i interwał - nastawy ON / OFF.
Ustawianie interwałów otwarcia drenu kondensatu Fluidrain Combo14. W celu dopasowanie do potrzeb układu ustawić czas otwarcia np. 2 s. 
Dopasowanie interwałów zadziałania automatycznego zaworu spustowego kondensatu do potrzeb układu sprężonego powietrza,15. W celu dopasowanie do potrzeb układu ustawić interwał (czas między otwarciami) np. 20 min 
16. Spust FLUIDRAIN-COMBO jest teraz gotowy do pracy!
czysczenie zaworu spustowego kondensatu Fluidrain Combo,odłączenie napięcia zasilającego automatycznego zaworu spustowego ze sterowaniem czasowym Fluidrain Combo,

Czyszczenie zaworu spustowego kondensatu Fluidrain COMBO

W celu wyczyszczenia zaworu spustu kondensatu FLUIDRAIN-COMBO postępujemy następujaco: Jeśli wymagany jest serwis spustu FLUIDRAIN-COMBO, np. wymiana części zużywających się, szczegółowe instrukcje znajdziemy dostarczone wraz  z zestawem serwisowym.
Przed rozpoczęciem prac serwisowych należy rozładować ciśnienie z instalacji!
1. Odciąć dopływ kondensatu, np. zamknąć zawór kulowy

sprawdzenie rozładowania ciśnienia automatycznego zrzutu kondensatu Combo2. Nacisnąć przycisk TEST w celu usunięcia resztek kondensatu i spuszczenia ciśnienia z zaworu spustowego FLUIDRAIN-COMBO.
Odłączenie napięcia zasilającego zaworu wydmuchowego kondensatu Combo,3. Odciąć napięcie zasilające zaworu spustowego.

Przed przystąpieniem do czyszczenia spustu należy upewnić się, że napięcie zasilające jest odłączone!
jak odkręcić nakrętnę zaworu wydmuchwego kondensatu z instalacji sprężonego powietrza Combo4. Za pomocą klucza 14 mm odkręcić górną nakrętkę. 
jak zdjąć cewkę zaworu wydmuchwoego z trzpienia zaworu spustowego Combo5. Z trzpienia zaworu spustowego zdjąć wtyczkę, cewkę i timer.
jak odkręcić trzpień zaworu zrzutu kondensatu Fluidrain Combo6. Za pomocą klucza 23 mm odkręcić trzpień zaworu.

Nie używać spustu jako dźwigni!
elementy skłądowe zaworu zrzutu kondensatu w instalacji sprężonego powietrza Fluidrain Combo

Czyszczenie automatycznego zaworu spustowego Fluidrain COMBO

7. Wyczyścić wszystkie części zaworu, korpus i trzpień.
Uwaga: jeśli którakolwiek z części zaworu jest uszkodzona należy ją wymienić korzystając z zestawu serwisowego!
montaż trzpienia zaworu zrzutu kondensatu Combo Fluidrain,8. Zmontować ponownie części zaworu i trzpień. Nakręcić trzpień na korpus za pomocą klucza 23 mm (max. moment dokręcający 10Nm).
montaż cewki zaworu zrzutu kondensatu w instalacjach sprężonego powietrza fluidrain Combo9. Zamontować ponownie cewkę, wtyczkę i TIMER; założyć podkładkę i nakrętkę. Dokręcić nakrętkę kluczem 14 mm (max. moment dokręcający 1Nm).
podłączenie napięcia zasilania zaworu spustu kondensatu w instalacji sprężonego powietrza Fluidrain Combo10 . Włączyć zasilanie elektryczne automatycznego zaworu spustowego kondensatu.
podłączenie ciśnienia zaworu automatycznego spustu kondensatu Fluidrain Combo11. Powoli otworzyć zawór kulowy zainstalowany przed spustem w celu przywrócenia ciśnienia.
sprawdzenie poprawności działania zaworu spustowego kondensati Fluidrain Combo12. Nacisnąć przycisk TEST w celu sprawdzenia działania zaworu.
13. Spust kondensatu FLUIDRAIN-COMBO jest teraz gotowy do pracy!

FLUIDRAIN COMBO - parametry techniczne

Czas między otwarciami  (nastawa OFF) 0,5 – 45 min.
Czas otwarcia  (nastawa ON) 0,5 - 10 sec
Napięcie zasilające 24 - 240VAC/DC 50-60Hz (± 10%)
Obudowa Plastik ABS typ FR
Przyłącze DIN 43650A ISO 4400
Wskaźniki  Żółte diody LED wskazujące ON/OFF
Typ zaworu   2/2-drożny bezpośredniego działania
Przyłącza 1/4” lub 1/2” BSP lub NPT
Max. ciśnienie robocze 16 bar
Temperatura pracy 2ºC / 55ºC w otoczeniu
Temperatura medium Max. 90ºC
Korpus Mosiądz, otwór 4 mm
Stopień ochrony IP65 (NEMA4)

HOME  KONTAKT  telefon (+48) 787 715 251; mailto:jorc@jorc.pl OERTA

mail: jorc@jorc.pl   Phone (+48) (+48) 507 538 564   KONTAKT  OFERTA   polityka prywatności